O projekcie

Celem projektu Blue Generation jest inspirowanie i angażowanie młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat do podjęcia zrównoważonej kariery w jednym z następujących sektorów niebieskiej gospodarki: turystyka nadmorska, akwakultura, energia oceaniczna, biotechnologia morska, budownictwo okrętowe, transport morski i rybołówstwo. Projekt to innymi słowy zintegrowana akcja informacyjna, której celem jest „przyciąganie, angażowanie i zachęcanie” młodych ludzi do zapoznania się z możliwościami rynku pracy w ramach tzw. Niebieskiej Gospodarki. W ramach programu Blue Generation dzielimy się dobrze udokumentowanymi informacjami na temat perspektyw kariery w Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Polsce i Rumunii; młodym ludziom, którzy chcą aktywnie kontynuować karierę w niebieskiej gospodarce oferujemy programy mentorskie i narzędzia do walidacji umiejętności, a także wizyty studyjne w celu, które umożliwią im zdobycie doświadczenia w różnych sektorach niebieskiej gospodarki. Projekt Blue Generation skupia ekspertów z organizacji młodzieżowych i morskich, którzy są gotowi dzielić się wiedzą na temat potrzeb w zakresie umiejętności, ścieżek kariery, wolnych stanowisk pracy i istniejących szkoleń. Program Blue Generation jest powtarzany w pięciu cyklach w latach 2018-2023. Każdy cykl będzie trwał od stycznia do października, po czym nastąpi proces oceny i doskonalenia. W pierwszym roku uruchomiona została platforma z ofertami pracy - Blue Career Job Platform, oferująca bezpłatne informacje o stanowiskach pracy i możliwościach szkoleń w krajach UE.        Założeniem projektu jest dotarcie do 39 tys. młodych ludzi i zachęcenie co najmniej 3 tys. do zatrudnienia lub podjęcia szkolenia w zakresie Niebieskiej Gospodarki. Projekt Blue Generation jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię za pośrednictwem Funduszy Norweskich na Rzecz Zatrudniania Młodzieży i EOG. Projekt jest koordynowany przez Militos Consulting SA w Grecji i Sea Teach w Hiszpanii, a realizowany przez międzynarodowe konsorcjum w Bułgarii, Grecji, Polsce, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii przy wsparciu Ekspertów ds. Niebieskiej Gospodarki z Belgii i Niemiec.

Pełne profile partnerów projektu Blue Generation znajdziesz w menu Partnerstwo.

Wyzwanie

Zatrudnienie w europejskiej Niebieskiej Gospodarce obecnie wynosi 5,4 miliona pracowników i ma się podwoić do 2030 r. Problem polega na tym, że młodych ludzi nie przyciąga kariera w sektorze morskim, a przedsiębiorstwa nie mogą znaleźć wymaganej siły roboczej, umiejętności i profili (Komisja Europejska SWD, 2017). Jednocześnie w UE żyje do 14 milionów młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat należących do grupy NEET (niekształcących się, niepracujących lub nieszkolących się), a kolejne miliony są narażone na ryzyko zostania członkami grupy NEET z powodu przedwczesnego przerywania nauki, trudności w wejściu na rynek pracy lub problemów osobistych. Zadaniem projektu Blue Generation jest próba wypełnienia powstającej luki w zatrudnieniu poprzez promowanie ścieżek kariery w Niebieskiej Gospodarce jako atrakcyjnych, nowoczesnych i dobrze płatnych, a także takich, które stanowią drogę do wyjścia z bezrobocia.

Chcemy osiągnąć następujące wyniki

 • Poprawa sytuacji zatrudnienia młodych ludzi, a w szczególności młodzieży z grupy NEET
 • Zwiększony udział w kształceniu i szkoleniu młodzieży, która kiedyś należała do grupy NEET
 • Szukanie innowacyjnych strategii służących do obniżania bezrobocia młodzieży
 • Zwiększona współpraca ponadnarodowa w kwestiach rynku pracy

Więcej znajdziesz w zakładce Działania

 

Główne działania projektu Blue Generation

 

 • Szkolenie osób pracujących z młodzieżą przy pomocy Blue Career MOOC (platformaz otwartymi kursami online), aby stali się oni kompetentnymi promotorami i mentorami.
 • Organizowanie dni informacyjnych i działań w szkołach średnich, ośrodkach kształcenia dorosłych, organizacjach pozarządowych, służbach dla bezrobotnych i lokalnych stowarzyszeniach w celu promowania możliwości kariery w Niebieskiej Gospodarce.
 • Wspieranie młodych ludzi poprzez walidację umiejętności, mentoring osobisty i krótkie wymiany, co ma prowadzić do odpowiedniego zatrudnienia i podjęcia szkolenia w sektorach Niebieskiej Gospodar
 • Dystrybucja bezpłatnego Przewodnika Niebieskiej Kariery i promocja Platformy Karier Niebieskiej Gospodarki, krótkich szkoleń, które doprowadzą do bezpośredniego zatrudnienia na niższych stanowiskach.
 • Tworzenie filmów wideo w wirtualnej rzeczywistości, dające młodzieży szansę doświadczenia, jak wygląda praca na różnych stanowiskach w Niebieskiej G
 • Organizowanie wywiadów transmitowanych na żywo w Internecie z udziałem specjalistów, naukowców i studentów mających wiedzę z zakresu sektorów Niebieskiej G

Grupy Docelowe: Kto skorzysta?

 • Pierwszą grupą docelową projektu są młodzi ludzie w wieku od 15 do 19 lat, którzy należą do grupy NEET lub są narażeni na zostanie członkami grupy NEET po zakończeniu edukacji – kontakt z nimi mamy za pośrednictwem szkół średnich, ośrodków kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ośrodków młodzieżowych.
 • Druga grupa docelowa to młodzież NEET w wieku od 15 do 29 lat, która jest obecnie zarejestrowana jako bezrobotna – kontakt z nimi mamy za pośrednictwem publicznych i prywatnych ośrodków dla bezrobotnych, ośrodków kształcenia dorosłych, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.
 • Ostatnią grupą docelową są młodzi ludzie w wieku od 20 do 29 lat narażeni na zostanie członkami grupy NEET po zakończeniu edukacji oraz członkowie grupy NEET, do których trudno dotrzeć, nieaktywna młodzież mieszkająca z rodzicami, młode matki i młodzież nadużywająca narkotyków lub alkoholu – kontakt z nimi mamy za pośrednictwem ośrodków kształcenia i szkolenia zawodowego, ośrodków edukacji dorosłych, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Jeśli należysz do jednej z tych grup docelowych i chciałbyś zaangażować się w działania projektu, śledź projekt Blue Generation, aby być na bieżąco lub skontaktuj się z nami!