Какво представлява синята икономика? Какви са работните места и перспективите, свързани с нея? Какви умения са необходими за работа? Можете да намерите отговорите на тези и още много въпроси чрез платформата BlueGeneration MOOC.

Общ преглед

Платформата BlueGeneration MOOC има за цел да информира младежите и бъдещите промоутъри относно възможностите за работа и обучение, които съществуват за млади хора в 7-те различни подсектора на Синята Икономика в Европа.

Какво ще научите за всеки подсектор?

● Факти и Статистически данни

● Специалности, Роли и Условия на работа

● Възможности за работа в различни държави

● Необходимите Обучение и Образование

● Регулаторната среда в Европа

За кого

Този курс е насочен към:

● Младежи, които искат да се развиват професионално и да намерят перспективи за работа и обучение в 7-те подсектора на Синята Икономика в Европа

● Ментори, които искат да популяризират възможностите на Синята Икономика сред младите хора

Структура

Платформата BlueGeneration MOOC се състои от 10 независими модула. Всеки модул включва уводен текст, кратко видео от експерт в конкретния подсектор, видеоклип с основния материал за обучение, допълнителна информация и ресурси и финален тест върху подсектора.

Модулите са:

Модул 0: Какво представлява курса и неговото съдържание

Модул 1: Въведение и Синята Икономика

Модул 2: Крайбрежен Туризъм

Модул 3: Аквакултури

Модул 4: Океанска енергия

Модул 5: Морска биотехнология

Модул 6: Корабостроене

Модул 7: Морски Транспор

Модул 8: Риболов

Модул 9: Презентация и презентационни умения за различни целеви групи

Модул 10: Финален тест

Продължителност

Общата продължителност е приблизително 3 часа. Модулите са независими и могат да бъдат попълвани във какъвто и да е ред, според вашите лични интереси.

Можете да започнете обучението си от тук: BlueGeneration MOOC Platform.

Кариерната платформа MOOC е вторият резултат на проекта за Синьо Поколение (финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ЕИП и Норвежкия грантов фонд за младежка заетост) и е резултат от тясното сътрудничество на всички партньори и експерти от всеки сектор на Синята Икономика. Всички уводни видеоклипове на модулите са на разположение на петте езиците на партньорите бенефициенти, както и на английския ези

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is the Blue Economy? What are the jobs and the prospects related with it? What skills do i need for each job? You can find the answers and much more in the BlueGeneration MOOC platform.

Overview

The BlueGeneration MOOC platform aims to inform youth & future promoters about the job and training opportunities that exist for young people in the 7 different sub-sectors of Blue Economy in Europe.

What will you learn about each subsector?

 • Facts & recent data
 • Specialties, Roles & Working conditions
 • Job opportunities in different countries
 • Training & Education required
 • Regulatory environment in Europe

For whom

This course is geared towards:

 • Youth who want to develop their career path and find job and training prospects in 7 subsectors of the Blue Economy in Europe
 • Mentors who want to promote to young people the opportunities in the Blue Economy

Structure

The BlueGeneration MOOC platform consists of 10 independent modules.  Each module includes an introductory text, a short video by an expert in the specific subsector, the video with the core training material, further information & resources, and a final quiz per subsector. 

The modules are:

 • Module 0: What is the course about and how is it built
 • Module 1: Intro and Blue economy
 • Module 2: Coastal Tourism
 • Module 3: Aquaculture
 • Module 4: Ocean energy
 • Module 5: Marine Biotech
 • Module 6: Shipbuilding
 • Module 7: Maritime Transport
 • Module 8: Fishing
 • Module 9: Presentation, promotion skills to different TGs
 • Module 10: Final Quiz

Duration

The total duration is approximately 3 hours. The modules are independent and you can complete them in any order according to your personal interests.

You can start learning here: BlueGeneration MOOC Platform

The Blue Career MOOC Platform, is the second Output of the Blue Generation Project (funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment) and is the outcome of the close collaboration of all partners and experts at each sector of Blue Economy. All the introductory videos per module are available in the five Beneficiary partner languages plus English.