За програмата

Целта на проекта “Синьо поколение” е да вдъхнови и да привлече младежи на възраст между 15 и 29 години да следват устойчива кариера в една от областите на растеж на Синята икономика: крайбрежен туризъм, аквакултури, океанска енергия, морски биотехнологии, морски транспорт, Корабостроене, Риболов. В основата на проекта е Програмата “Синьо поколение”. Методът й се основава на Стратегията на фунията (привличане, ангажиране и преобразуване), широко използвана в маркетинговия сектор, но иновативен подход в младежкия сектор. Тя ще бъде подкрепена от трансфера на добри практики за включване на менторски програми, инструменти за валидиране на уменията и различни обмени. 

Програмата “Синьо поколение” ще бъде повторена в четири цикъла, всеки от които ще продължи от януари до октомври, и ще бъде последван от процес на оценка и подобряване. През първата година ще бъде разработена и след това непрекъснато актуализирана Платформа за работа “Синя кариера” от партньорите експерти и техните индустриални мрежи. Предвижда се да се достигне до 39 000 млади хора с промоционалните дейности и най-малко 2000 души да преминат в заетост или обучение в Синята икономика. Проектът “Синьо поколение” се осъществява  от края на 2018 г.  до август 2022 г.

Проектът “Синьо поколение” е финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм чрез фонда за Младежка заетост. Проектът се координира от MilitosConsultingSA в Гърция и SeaTeach в Испания, и се осъществява от международен консорциум в България, Гърция, Полша, Португалия и Испания с подкрепата на експерти от Синята икономика от Белгия, Германия, Исландия и Норвегия.

Вижте пълните профили на партньорите по проекта Синьо поколение в менюто Партньорство.

Предизвикателството

Европейската синя икономика, която понастоящем представлява около 5,4 милиона работни места, трябва да удвои заетостта си до 2030 г. Нейният проблем е, че за младите хора морските кариери не са привлекателни, и предприятията не могат да намерят необходимата работна сила, умения и профили (РДП на Европейската комисия) (2017).

В същото време в ЕС има около 14 милиона млади хора, които са в NEET (извън системите на заетост, образование или обучение) между 15 и 29 години и милиони още, които са изложени на риск да останат NEET чрез преждевременно отпадане от училище, трудности при навлизане на пазара на труда или лични проблеми. Проектът “Синьо поколение” запълва тази празнина и обединява експерти от Синята икономика и младежките организации, за да споделят знания за нужните умения в сектора, кариерните пътища, свободните работни места и съществуващите обучения.

Проектът

  • Подобряване на заетостта на NEET/целевата група
  • Увеличено участие в образованието и обучението на предишни лица, които са NEET/целевата група
  • Разработени са или са усвоени иновативни подходи към намаляване на младежката безработица
  • Засилено транснационално сътрудничество по въпросите на пазара на труда.

Основни дейности

  • Обучение на младежки работници посредством МООК (масови открити онлайн курсове) на Синя кариера, за да станат знаещи промоутъри и ментори.
  • Организиране на информационни дни и дейности в гимназии, центрове за обучение на възрастни, неправителствени организации, бюра по труда и местни асоциации за популяризиране на възможностите за Синя кариера.
  • Насочване на младежите чрез валидиране на уменията, лично менторство и кратък обмен към подходяща заетост и обучение в Синята икономика.
  • Предлагане, на безплатна, Масова открита онлайн платформа, Наръчник „Синя кариера“, и Платформа за работа „Синя кариера“.

Целеви групи: Кой ще има полза?

Проектът е насочен основно към:

  • Първата целева група на проекта са младежите на възраст от 15 до 19 години, които са лица част от NEET или в риск да станат след завършване на сегашното си образование – достига се до тях чрез гимназии, центрове за ПОО и младежки центрове.
  • Втората целева група са лица част от NEET от 15 до 29 годишна възраст, които понастоящем са регистрирани като безработни – до тях се достига чрез публични и частни центрове за заетост, центрове за обучение на възрастни, неправителствени организации и асоциации.

Последната целева група са младежи от 20 до 29 годишна възраст в риск да станат NEET след завършване на сегашното си образование, и труднодостъпните NEET (неактивни младежи, живеещи с родителите си, млади майки и млади хора употребяващи наркотици или алкохол) – до тях се достига чрез центрове за ПОО, центрове за обучение на възрастни, неправителствени организации и асоциации.

Ако принадлежите към някоя от тези целеви групи и искате да се включите в дейностите по проекта, последвайте проекта Синьо поколение, за да получавате нашите новини и да се свържете с нас!