Събитието за отбелязване началото на мащабния проект #BlueGeneration, който цели да отвори възможности пред младите хора (15 – 29 г.) да преследват надеждна и устойчива кариера в сектора на Синята икономика, се проведе успешно в Брюксел на 30.11.2018 год.

Целта на събитието бе да разпространи информация за целите на проекта #BlueGeneration, да вдъхнови, привлече и включи младите хора в сектора на Синята икономика, като те биха могли да се възползват от разнообразните работни места в сектора, включващ крайбрежен туризъм, риболов, отглеждане на аквакултури, воден транспорт, водна енергия, морски биотехнологии и минерали.

На събитието присъстваха представители на организации от Синята икономика от цяла Европа, представители на Европейската комисия и Европейския парламент, както и представители на Фонда за младежка заетост на ЕИП и Норвежки финансов механизъм, всички бенефициенти и експертни партньори, които образуват консорциума на проекта Blue Generation Project.

Церемонията, бележеща началото на проекта, бе открита от г-н Кристофър Тутгат, генерален секретар на Sea Europe, и г-н Кириакос Лингас, представител на един от водещите партньори на проекта - Militos Consulting SA от Гърция.Г-ца Вера Хелстром постави началото на презентациите, като подчерта важността и ролята на мисията и инициативите на Норвегия в обсега на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП). Връзката между Синята икономика и младежката заетост в Европейския съюз, видяна като обещаваща сфера за развитие, бе адресирана от ключовите речи на госпожица Алесия Клокчиати, представител на Дирекцията Морско Дело и Рибарство към Европейската комисия, и съответно госпожица Минна Нурминен, представител на Дирекция Заетост, Социални Дейности и Включване. Последни бяха госпожица Силия Тееге, представител на един от главните партньори на проекта - Sea Teach от Испания и господин Кириакос Лингас – представител на другият водещ партньор - Милитос консултинг, който представи целите, плана и стратегията на работа по проекта „BlueGeneration“.

Публиката се включи в отворена дискусия с партньорите на проекта и ключовите говорители. Вследствие на активната дискусия с публиката се родиха ползотворни идеи, като по този начин се осигури добра основа за по-нататъшно взаимодействие. Това от своя страна ще помогне на проекта да постигне една от целите си – да въвлече около 40 000 млади хора в сектора на Синята икономика. В сектора се предлагат работа и обучение, като цялата инициатива е подкрепяна от всички съответни страни в сферата на пазара на труда, образование и обучениe, както и на ниво създаване на политики.

Проектът Blue Generation Project (юни 2018 – август 2022) е финансиран от Фонда за младежка заетост на ЕИП и Норвежки финансов механизъм. Консорциумът се ръководи от Militos Consulting SA, от Гърция и Sea Teach, от Испания и се осъществя  от международен екип от партньорски организации от България, Гърция, Полша, Португалия и Испания, както и с подкрепата на експерти от сектора на Синята Икономика от Белгия, Германия, Исландия и Норвегия.

Харесайте ни във Facebook: Blue Generation project

Последвайте ни в Instagram: blue_generation_project

Последвайте ни на Twitter: BlueGeneration_

#BlueGenerationproject #eeaandnorwaygrants #fundforyouthemployment