Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм представляват приноса на Норвегия за една зелена, конкурентна и приобщаваща Европа.

Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм, Норвегия спомага за намаляване на  социалните и икономическите различия и за укрепването на двустранните отношения със страните бенефициенти в Централна и Южна Европа и Балтийските страни. Норвегия си сътрудничи тясно с ЕС чрез Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Заедно с останалите донори Норвегия е осигурила 3,3 милиарда евро чрез последователни във времето грантови схеми между 1994 и 2014 година.

Норвежкия финансов механизъм /НФМ/ се финансира единствено от Норвегия и функционира в страните, които се присъединиха към ЕС след 2003 г. За периода 2014—2021 г. НФМ възлиза на 1,25 млрд. евро. Приоритетите за този период са:

#1 Иновации, научни изследвания, образование, конкурентоспособност и достоен труд

#2 Социално включване, заетост на младите хора и намаляване на бедността

#3 Околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика

#4 Култура, гражданско общество, добро управление и основни права 

#5 Правосъдие и вътрешни работи

Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм представляват приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за една зелена, конкурентна и приобщаваща Европа.

Съществуват две общи цели: намаляване на икономическите и социални различия в Европа и укрепване на двустранните отношения между страните донори и 15 държави от ЕС в Централна и Южна Европа и Балтийските страни. Трите страни донори си сътрудничат тясно с ЕС чрез Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Донорите са предоставили 3,3 милиарда евро чрез последователни грантови схеми между 1994 и 2014 година.

За периода от 2014 до 2021 година, субсидиите от ЕИП и НФМ възлизат на 2,8 милиарда евро. Приоритетите за този период са:

#1 Иновации, научни изследвания, образование и конкурентоспособност

#2 Социално включване, заетост на младите хора и намаляване на бедността

#3 Околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика

#4 Култура, гражданско общество, добро управление и основни права 

#5 Правосъдие и вътрешни работи

Правото за получаване на субсидии отразява критериите, определени за Кохезионния фонд на ЕС, насочен към държавите-членки, в които брутният национален доход (БНД) на глава от населението е под 90% от средния за ЕС.

Схемата за субсидиране на ЕИП и НФМ се състои от два финансови механизма. Субсидиите от ЕИП се финансират съвместно от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чиито приноси се основават на техния БВП. Норвежкия финансов механизъм се финансира единствено от Норвегия.

Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм/ НФМ/

Проектът “Синьо поколение” получава субсидия в размер на 1.769.840,63 евро от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез грантовете на ЕИП и НФМ. Целта на проекта е да вдъхнови и привлече младите хора на възраст между 15 и 29 години, да следват устойчива кариера в Синята икономика.

Посетете интернет страниците на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм.